Všeobecné obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci, môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru e-mailom na adrese: pn.infomusic@gmail.com

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru;
 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

BANKOVÝ PREVOD

Tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol . Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po prijatí platby zasielame balík k vám a informujeme vás o jeho odoslaní.

DOBIERKA

Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

OBJEDNÁVKA V RÁMCI SR A ČR

Tovar odosielame prostredníctvom: Slovenská pošta a Zásielkovna.sk
Tovar doručujeme do 2-3 pracovných dní od expedovania zásielky. Expedícia zásielky do pracovných dní. V deň expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie.

DOPRAVA A EXPEDIČNÍ NÁKLADY

Podľa cenníka: Slovenská pošta prípadne Zásielkovna.sk

VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zaslať tovar späť našu adresu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

 • CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené alebo ktoré boli zakúpené s požiadavkou o vlastnoručný podpis interpreta

POSTUP /AKO MÔŽETE PRI VRÁTENÍ POSTUPOVAŤ/:

1. O tejto skutočnosti nás vopred informujte na e-mail: pn.infomusic@gmail.com
Tovar nám prosím zašlite poštou najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru na našu adresu uvedenú v bode 5.), priložte list o odstúpení od kúpy tovaru.

2. List o odstúpení od kúpy tovaru/odstúpení od zmluvy náležitosti:

 • Vaše meno, adresu a telefónne číslo, e-mail
 • uveďte číslo účtu pre vrátenie peňazí
 • číslo objednávky /ID objednávky/, č. faktúry, dátum prijatia tovaru,
 • Váš podpis a dátum

3. Späť s tovarom nám prosím zašlite aj doklad o kúpe.

4. Tovar zasielajte v pôvodnom obale alebo inom pôvodnom balení, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil. vracajte prosím nepoužitý tovar (oblečenie môže byť skúšané, ale nesmie byť prané alebo nosené), ak je možné v originálnom balení, s priloženým vytlačeným formulárom. Tovar prosím posielajte doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní, ale neposielajte ho na dobierku, takýto tovar nepreberáme. Za stratené zásielky poslané späť ku nám obyčajne nenesieme žiadnu zodpovednosť.

5. Adresa pre doručenie:

ART-ZONA, s.r.o.
Drotárska cesta 54
811 02 Bratislava

6. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

7. Prosím, neposielajte tovar na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

REKLAMÁCIA /uplatnenie reklamácie/

1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občiansky zákonník/ Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby máte právo na reklamáciu. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

 • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
 • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, prasknutie, apod.)
 • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

Reklamácie nám prosím doručte poštou alebo osobne na adresu:

ART-ZONA, s.r.o.
Drotárska cesta 54
811 02 Bratislava

 • K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt.
 • Priložte kópiu dokladu o kúpe – faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
 • Ďalej priložte definíciu vady, poškodenia a miesto ak sa dá prosím označte.
 • V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/
 • Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie

 

3. Kupujúci je vždy informovaný max. do 10 pracovných dní, od uplatnenia reklamácie /emailom o spôsobe vybavenia reklamácie.
Predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z úst. § 622 a úst. § 623 Občianskeho zákonníka.

4.
4.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na vrátenie platby za tovar.

5. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru za nový tovar
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru alebo poštou v listinnej podobe.

8. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

9. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej spoločnosti a odosielaním prostredníctvom vybraného dopravca.